e-prawnik.pl Sejm InterpelacjeInterpelacja w sprawie prywatyzacji Kopalni i Zakładów Chemicznych Siarki Siarkopol SA w Grzybowie

Interpelacja w sprawie prywatyzacji Kopalni i Zakładów Chemicznych Siarki Siarkopol SA w Grzybowie

   Szanowny Panie Premierze! Kopalnia i Zakłady Chemiczne Siarkopol SA z siedzibą w Grzybowie funkcjonuje od 1966 r. Powstała jako pierwsza odkrywkowa kopalnia siarki w Polsce i Europie. W trudnym dla polskiej gospodarki okresie, w 1983 r., załoga podjęła decyzję o budowie kopalni w Osieku z własnych środków. Dla przedłużenia działalności firmy pracownicy z wielkim poświęceniem zrezygnowali z części wypłat i premii. W krótkim okresie po rozpoczęciu w 1993 r. eksploatacji kopalni branża kopalnictwa siarki została poddana bardzo głębokiej dekoniunkturze cenowej. W tym okresie, kiedy z rynku w procesie upadłości bądź likwidacji znika wiele kopalń, zarząd wraz z załogą Siarkopolu przystąpił do restrukturyzacji, podejmując w tym procesie działania na rzecz restrykcyjnego ograniczenia kosztów produkcji, bolesnych dla rodzin pracowników, dotkliwych, trzykrotnych zwolnień grupowych. Załoga, ratując swoje miejsca pracy, zrezygnowała z części wynagrodzeń wynikających z Karty Górnika i zakładowego układu zbiorowego pracy. W efekcie tych trudnych i konsekwentnie podejmowanych przedsięwzięć Kopalnia i Zakłady Chemiczne Siarkopol SA z siedzibą w Grzybowie jest jedyną firmą w kraju i na świecie, która prowadzi kopalniane wydobycie siarki.

   Niezrozumiałe jest, dlaczego rząd podejmuje decyzje o prywatyzacji tego ważnego w naszym województwie zakładu pracy w okresie, kiedy siarka na rynku światowym osiąga dobrą cenę, a roczny zysk w kolejnych latach rośnie i na 2008 r. planowany jest w wysokości 100 mln zł. W zakładzie prowadzone są remonty urządzeń, odbudowywana jest infrastruktura socjalna, przystąpiono do budowy nowoczesnej instalacji siarki nierozpuszczalnej, a także podjęto działania mające na celu pozyskanie nowych terenów eksploatacyjnych. W tym zakładzie miejsca pracy znajduje 1000 osób.

   W tych okolicznościach naturalne jest, że decyzja rządu o prywatyzowaniu kopalni jest niezrozumiała i budzi w naszym regionie zaniepokojenie.

   W świetle powyższych wątpliwości zwracam się do Pana Premiera z uprzejmą prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

   1. Dlaczego gospodarność, poświęcenie i zaangażowanie załogi w stabilizowanie ekonomiczne, organizacyjne i gospodarcze firmy rząd chce nagrodzić załodze niepewnością jutra, wystawiając kopalnię do prywatyzacji?

   2. Jakie czynniki, kryteria i uwarunkowania przesądziłby o umieszczeniu na liście planowanych projektów prywatyzacyjnych na lata 2008-2011 (załącznik nr 1, poz. 60) Kopalni i Zakładów Chemicznych Siarki Siarkopol SA w Grzybowie?

   3. Czy rząd obdarzy załogę zaufaniem, tak jak miało to miejsce w latach osiemdziesiątych, kiedy pomimo rządowego ˝priorytetu˝ zakończenia inwestycji rząd pozostawił w bardzo trudnej sytuacji załogę, która nie opuściła rąk, lecz zakończyła inwestycję z własnych środków finansowych?

   4. Czy rząd dla uznania dotychczasowego zaangażowania załogi odstąpi od zamiaru prywatyzacji Kopalni i Zakładów Chemicznych Siarki Siarkopol SA w Grzybowie?

   Z wyrazami szacunku

   Poseł Maria Zuba

   Warszawa, dnia 29 maja 2008 r.

Odpowiedź Aleksander Grad - minister skarbu państwa

   Szanowny Panie Marszałku! W związku z interpelacją pani poseł Marii Zuby, przekazaną przy piśmie SPS-023-3474/O8 z dnia 12 czerwca 2008 r., w sprawie prywatyzacji spółki Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki ˝Siarkopol˝ SA z siedzibą w Grzybowie, informuję, co następuje. Opracowana w Ministerstwie Skarbu Państwa i przedstawiona w kwietniu br. Radzie Ministrów ramowa lista zamierzeń prywatyzacyjnych na lata 2008-2011 w odniesieniu do sektora: kopalnictwo surowców chemicznych, przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych, zakłada pełną realizację programu przekształceń własnościowych i całkowite wycofanie zaangażowania państwa w ww. sektor gospodarki. W związku z powyższym spółka Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki ˝Siarkopol˝ SA w Grzybowie została objęta planem przekształceń własnościowych, który zakłada jej prywatyzację w roku 2010. Na liście podmiotów nieprzeznaczonych do prywatyzacji umieszczone zostały jedynie te spółki, które znajdują się na określonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa liście spółek; spółki, które zgodnie z rządowymi programami i strategiami sektorowymi nie są przeznaczone do prywatyzacji, oraz spółki, które realizują zadania związane z misją publiczną.

   Proces prywatyzacji ww. spółki realizowany będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. ustawą z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, ze zm.) oraz na podstawie zarekomendowanej przez doradcę najkorzystniejszej dla spółki oraz Skarbu Państwa ścieżki prywatyzacyjnej. Ponadto należy podkreślić, iż nie jest jeszcze przesądzona ścieżka, wg której proces prywatyzacji zostanie dokonany.

   Podstawowym celem prywatyzacji spółki Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki ˝Siarkopol˝ SA w Grzybowie będzie zapewnienie jej możliwości dalszego, wielopłaszczyznowego rozwoju, który wydaje się najlepszą gwarancją zabezpieczenia interesów spółki oraz pracującej w niej załogi.

   Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo gospodarcze i skutki, jakie niesie prywatyzacja KiZChS ˝Siarkopol˝ SA w Grzybowie dla gospodarki kraju, należy podkreślić, iż integracja Polski z Unią Europejską, jak również szereg innych czynników i zdarzeń powodują, że polska gospodarka staje się elementem wspólnego systemu, stąd rynek siarki należy traktować jak rynek globalny.

   Odnosząc się do wskazywanych przez panią poseł zagrożeń wynikających z prywatyzacji KiZChS ˝Siarkopol˝ SA, pragnę podkreślić, że umowy prywatyzacyjne zawierane przez Skarb Państwa nakładają na inwestora obowiązek realizacji tzw. zobowiązań pozacenowych, w tym m.in. dotyczących dokonania niezbędnych inwestycji w zakresie ochrony środowiska oraz dotyczących ochrony interesów pracowników (dodatkowo umowom towarzyszą zwykle tzw. pakiety socjalne, negocjowane przez przedstawicieli inwestora i załogi). Realizacja ww. zobowiązań zabezpieczona jest karami umownymi.

   Doceniając znaczny udział pracowników KiZChS ˝Siarkopol˝ SA w Grzybowie w budowę wartości spółki, pragnę podkreślić, że dostrzegam złożoność i wagę problemu, a wszystkie podejmowane działania mają na uwadze interes samej spółki, zatrudnionych w niej pracowników, możliwość zapewnienia jej dalszego rozwoju oraz interes Skarbu Państwa.

   Z poważaniem

   Minister

   Aleksander Grad

   Warszawa, dnia 30 czerwca 2008 r.


Komentarze do artykułu: Interpelacja nr 3474: Interpelacja w sprawie prywatyzacji Kopalni i Zakładów Chemicznych Siarki Siarkopol SA w Grzybowie

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Dodaj komentarz

Na skróty

Źródło danych: www.sejm.gov.pl
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.